fbpx

Polityka Prywatności

Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FIRMĘ
„CATHLEEN BUTIK” Ewa Lewandowska

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) niniejszym przekazujemy informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Kto jest administratorem państwa danych osobowych

 • administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest – „CATHLEEN BUTIK” Ewa Lewandowska z siedzibą ul. Wersalska 9/7, 03-955 Warszawa, NIP 113 00586 88 (dalej „CATHLEEN BUTIK”)

W jakim celu firma „CATHLEEN BUTIK” przetwarza dane osobowe

 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  1. związanym z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży, dostawy i późniejszą jej realizacją,
 1. prowadzenia archiwizacji (w sytuacji zawarcia umowy),
 2. rozpatrzenia reklamacji,
 3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W oparciu o jakie dokumenty „CATHLEEN BUTIK” przetwarza dane osobowe

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia umowy sprzedaży, dostawy i realizacji oraz wykonania umowy już zawartej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy sprzedaży, dostawy, a po jej realizacji, przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o współpracy                    w ciągu 3 miesięcy od złożenia przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

Komu firma „CATHLEEN BUTIK” powierza dane osobowe

 • Odbiorcą Pani/a danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
 1. Firma „CATHLEEN BUTIK” Ewa Lewandowska i przedstawiciele firmy,
 2. właściwy organ podatkowy, oraz upoważnione z mocy prawa podmioty na udokumentowany wniosek,
 3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

Czy można usunąć lub ograniczyć przetwarzanie udostępnionych danych osobowych

 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

Czy można wnieść skargę

 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Czy podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z „CATHLEEN BUTIK”

 • Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy i późniejszej jej realizacji.